M

medium
Prostředek, jímž je jazyku dáno fyzické vyjádření, např. zvukem či napsáním. V teorii komunikace též nosič, kanál. Srv. komunikační modely.
metainformace
Informace o informaci. Komponenta zvěcnělé informace, indikující, že jde o informaci (tzv. rámcové sdělení), určující její charakter a další parametry (např. způsob kódování - tzv. vnější sdělení), a někdy i zpřístupňující část původního kontextu, důležitou pro interpretaci tzv. vnitřního sdělení, v intencích mluvčího.
metajazyk
Jazyk, v němž vypovídáme o jazyku nebo o jazykových výrazech.
mluva (parole)
Jazykový/é projev/y, text/y, promluva/y, jako realizace (manifestace) jazykového systému. Dříve nesprávně "řeč".
mluvčí
Ten z partnerů, který je momentálně v komunikativní situaci aktivní, realizuje komunikativní (jazykové) chování s určitou intencí, provádí mluvní akt.
mluvní (řečový, výpovědní) akt
Význam promluvy (výpovědi), akt komunikace (mluvené i psané), užívající jazyk v propozičním postoji k vyvolání reference, užívající výpovědní sílu promluvy a dosahující výpovědního efektu (Austin). Srv. normativní teorie komunikace.
mínit
Zapojovat sémiotický vztah mluvčího skrze representamen k významu.
model
Idealizovaná abstrakce reality, která reprezentuje její relevantní charakteristiky (model typu token-type, chápeme-li "původní" realitu v jejím fyzikálním smyslu). U modelu type-token jde o jednu ze zhmotnělých realizací abstraktního modelu (např. dřevěný model atomu sestávající z "kuliček" na orbitech). Převažuje-li reprezentace konkrétních (nikoliv abstraktních) charakteristik, jde o model token-token (např. při realizaci divadelní hry). Ve filosofii jazyka (a logice) jde nejčastěji o model type-type, při němž je realizací (resp. dle Tarského také interpretací, či modelem) jedna z možných abstraktních struktur, představující variantu reprezentované struktury invariantní (srv. též interpretans).
modelový recipient (čtenář)
Obraz mínění recipienta (např. čtenáře), který modeluje svou promluvou (narací) na základě vhodné strategie mluvčí (autor). Zatímco analytická filosofie přirozeného jazyka modeluje interpretaci promluvy s tendencí k respektování principu vstřícnosti, filosofie diskurzivity a narace, a neformální logika analyzují více i jazykové klamy, včetně narativních, např. "klouzání" mezi narativními světy. Srv. též dvojí hermeneutika.
motivovanost
Sémantická zakotvenost, předurčenost části významu jazykového útvaru, zejména lexému významem komponentů, odvoditelnost celkového významu výrazu z jeho složek, podmíněnost znění výrazu podobností z reality (zvukovou, vizuální apod.). Např. "hafan" od "haf", lexikalizovaného zvuku, který pes vydává. Srv. arbitrárnost.
mýty
jako sekundární sémiotický systém (Barthes)
Formální schéma: celý saussurovský znak, tedy označující+označované začne fungovat jako nové označující. Danou kulturou či společenstvím (ideologií) vytvářené nové označované má funkci vytváření a udržování mýtu, legitimujícího preference dominantní ideologie. Mýtus je řetězec pojmů (znaků), tvořících příběh (narace), kterým se kultura pokouší vysvětlit či pochopit nějaký aspekt reality. Je to způsob uvažování dané kultury o něčem, způsob konceptualizace a chápání stavu věcí. Např. označující: zpodobená květina s červenými okvětními plátky a trny na stonku + označované (denotát): růže = nové označující, jehož novým označovaným může být "romance", která konotativně evokuje např.: žena, křehká, submisivní. "Mýtus růže" tak může sloužit ideologii patriarchátu. Jiný příklad: označující: fotografie chlapce tmavé pleti, oblečeného ve francouzské uniformě + označované: konkrétní voják francouzské armády tmavé pleti = nové označující pro novou imperiální politiku. Tím, že v mýtech vystupuje "původní označované" v "naturální" podobě, dochází k "naturalizaci" sekundárního (ideologického) označování a ideologie tak zastírá své "hlubinné" účelové působení (Barthes).