E

ekvivokace
Klam vyplývající z víceznačnosti slova ("Stolice byla tvrdá", "Stolice byla řídká", "Stolice byla dřevěná").
entropie
Charakteristika vystihující stav a vývoj systému, stupeň jeho neurčitosti, neuspořádanosti, vyjadřující tendenci přecházet od uspořádaného, ale nepravděpodobného stavu ke stavu neuspořádanému, ale pravděpodobnému. Srv. negentropie, informace.
eristika
Umění disputace vedené tak, aby se účastník ocitl vždy v právu per fas et nefas (dovolenými i nedovolenými prostředky) (Aristotelés podle Schopenhauera). Empirická nauka, studující performativní diskurzivní strategie, které využívají klamů.
estetický objekt
Při percepci může dojít k přeskoku do reflexního modu, vytvoření distance, při které rázem začneme na věc pohlížet jakoby z jiného úhlu a všímat si jiných charakteristik a stránek. Věc se "zneprůhlední" (pozbude transparence), její význam již není samozřejmý a my se ptáme po jejím smyslu. Připadají-li přitom v úvahu estetické stránky, znamená to, že při tom vytváříme estetický objekt, jehož smysl je zakotven v estetických hodnotách. Jinými možnými pochody v reflexivním modu jsou tvorba symbolického objektu či tvorba diskurzivního objektu. Jejich smysl hledáme nikoliv (výhradně) na základě estetických hodnot, ale na základě hodnot jiných (mytologických, kulturně-historických, archetypálních - v případě tvorby symbolického objektu; diskurzivně determinovaných - v případě tvorby diskurzivního objektu).
eufónie (libozvučnost)
Může být použita při uplatňování idejí novořeči (srv. klam, jazyková moc). Například: "humanitární pomoc" namísto "účastnit se války".
evaluace
Hodnocení jako pragmatická složka významu, např. vedle složky kognitivní.
explanace
Vědecké (a také vědecky kodifikované) vysvětlení událostí, faktů, ale i zákonů, spočívající v podřazení toho, co je vysvětlováno, tj. explananda, tomu, pomocí čeho vysvětlujeme, tedy explanans. Podřazení má formu odkazu k obecným pravidelnostem (zákonitostem či zákonům obecnějšího charakteru) za předpokladu realizace výchozích podmínek. Explanace je opačným pochodem k predikci. Jako explanans může být použito zákonů deterministických nebo statistických. Pravidelnosti, jimiž se explanandum vysvětluje, mohou být kauzální, funkcionální, genetické, historické, příp. teleologické. Při pragmatické explanaci se berou v úvahu nejen logické a systémové vztahy, jako u předchozích typů, ale určitá typizace unikátní situace interpreta, kterého se explanace týká (srv. interpretans). Jiným pojmem je: explikace.
explikace
Vědecký výklad, rozvinutí, zpřesňování. Zpřesňovaným výrazem je explikandum, zpřesňujícím výrazem je explikát. Jde o metodicky (vědecky) kodifikovanou sémiozi ad infinitum (za předem určených metodických podmínek, které vymezují, co může být považováno za explikát a co za explikandum). Explikaci lze obecně chápat jako zpřístupňování racionální kritice (Brandom). Jiným pojmem je: explanace.
extenze jazykového výrazu
V extenzionalismu: Třída entit, o kterých lze výraz správně užít (srv. též denotát). V intenzionální logice: takové objekty, které jsou nezávislé na možném světě, tj. jsou neempirické (na rozdíl od empirických objektů, závislých na možném světě a čase, tj. intenzích.) V TIL se kromě extenze a intenze jazykového výrazu, jako dvou možných různých objektů, vyskytuje i extenze a intenze pojmu, konstruovaná jako obdoba tradičního rozsahu (extenze) a obsahu (intenze) pojmu.
extenzionalismus
extenzionalita, extenzionální logika, extenzionální logická sémantika
Bere v úvahu jediný možný (skutečný) svět a abstrahuje také od proměn v čase. Extenzionalistická aplikace klasické logiky na vědecké jazyky je spjata s idejemi novopozitivismu (logického empirizmu), ideálem normativního umělého (očištěného, jednotného) jazyka vědy a ideálem univerzální (jednotné) vědy, na něm vystavěné (Vídeňský kroužek). Teprve intenzionalismus odhalil přílišnou "hrubost" extenzionálního pojetí pro aplikaci na přirozený jazyk, a také to, že objekty (denotáty) výrazů jsou zde neempirické (abstraktní) povahy.
externalistická a internalistická konstrukce propozice
V případě internalistické konstrukce propozice lze propoziční obsah mentálních stavů subjektu či propoziční obsah vyjádřený jeho promluvou identifikovat interně, výlučně v mysli tohoto subjektu. V případě externalistické konstrukce propozice jsou referenty propozice zahrnuty v tzv. singulárních propozicích prostřednictvím singulárních termínů dané promluvy, jež označují individua, např. vlastní jména, indexické výrazy a identifikační deskripce (označující v daném čase nejvýš jednu entitu, např. "hlavní město České republiky") (Strawson).