G

general sémantics (obecná sémantika)
Hnutí a dnes již víceméně asimilovaný proud filosofie jazyka (30. až 60. léta 20. st., Korzybski, Chase, Hayakawa, Rapoport, Somerville), považující jazyk za rozhodujícího organizátora světa totálních odezev (zobecnělých významů), v němž žijeme (srv. jazyková moc, klam). Proti "tyranii slov" propagovali ideu jazykových analýz, které jsou podle nich s to vyřešit např. i vážné mezinárodní problémy a konflikty (včetně válek). Jazyk lze zpřesnit zavedením pojmů se spojovníkem: "hmota-vědomí", "tělo-duše", "subjekt-objekt", pro lepší rozlišení netotožných věcí-událostí lze zavést indexy, např. kočka-ráno1, kočka-ráno2 (v dalším časovém okamžiku) apod. Srv. strukturální diferenciál, princip neúplnosti, princip netotožnosti, princip sebeodrážení, hypotézy Sapira a Whorfa, normativní teorie komunikace, jazyk normativní.
gramatika
Mluvnice, část jazykového systému obsahující formálně-funkční jednotky a obecná pravidla užití.
gramatika univerzální
Má platit pro všechny jazyky a zároveň vyjadřovat i vztah jazyka ke skutečnosti.
Racionální gramatika z Port-Royal:
Jazyk je odrazem myšlení, jež je společné všem lidem díky společným gramatickým pravidlům všech jazyků. Racionální gramatika tak tvoří normativní osu správného, racionálního myšlení.
Husserlova "čistá logická gramatika":
Nauka o možných formách myšlení, o intersubjektivních formách významů jako jednot, jimiž je dána opakovatelnost intence. Má zde být zachycena podstata (eidos) jazyka, jako prostředku komunikace, to, co umožňuje převoditelnost významů z jazyka do jazyka. (Srv. osobité pojetí významu u Husserla - význam intencionální)
Blackova univerzální filosofická gramatika:
Pokus o vyvození filosofických (ontologických) důsledků jazyků (srv. ontologický závazek) jako společného invariantu všem gramatikám přirozených jazyků. Došel však k závěru, že jak sponu "je" mezi subjektem a predikátem, tak samo rozlišení subjektu a predikátu, je třeba chápat jako neinvariantní. Jako invariantní lze označit pouze společnou logickou strukturu inference (vyplývání).
Generativní gramatika Chomského:
Geneticky "naprogramovaná" schopnost naučit se jazyk, obsahuje vrozené principy (struktury, kompetence), společné všem jazykům a nutnosti stanovit jejich konkrétní podobu pro každý jazyk (tj. parametry, performance). Má tedy podobu gramatiky generativní.